top of page
  • Writer's pictureVintcom Technologies

AIA Singapore: เจาะลึกข้อมูลลูกค้าด้วยข้อมูลที่แม่นยำ

Updated: Mar 1, 2022


AIA Singapore: เจาะลึกข้อมูลลูกค้าด้วยข้อมูลที่แม่นยำ

ดูวิธีที่ AIA Singaporeยกระดับกระบวนการกำกับดูแลข้อมูลและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเพื่อมอบการบริการแก่ลูกค้าเฉพาะรายให้ดีขึ้นได้อย่างไร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >


bottom of page